Zasady dotyczące zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2019 / 2020

Standardy zimowego utrzymania dróg.

Zimowe utrzymanie dróg ZUD są to prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi, jak śliskość zimowa oraz opady śniegu. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity z 2016 r. poz. 1440) wraz z aktami wykonawczymi nakłada na służby drogowe obowiązek utrzymania dróg w okresie zimowym. Zasady prac prowadzonych przy ZUD oraz technologia robót wynikają z aktualnie obowiązujących standardów utrzymania. Są one określone w załączniku nr 1 / zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach / do zarządzenia Nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1994r.

Poszczególnym standardom ZUD przypisane są minimalne poziomy utrzymania powierzchni jezdni oraz dopuszczalne odstępstwa od standardu w warunkach występowania opadów śniegu lub śliskości zimowej, jak również dopuszczalny maksymalny czas występowania tych odstępstw.

Drogi powiatowe zostały podzielone wg następujących standardów:

 

 1. standard 5 – 339,368 km
 2. standard 6 –   13,147 km
 3. drogi wyłączone –  39,190 km

 

Wykaz dróg powiatowych utrzymywanych w poszczególnych standardach zimowego utrzymania dróg stanowią załączniki nr 2,3,4.

 

 

W przypadku długotrwałych opadów śniegu, zawiei i zamieci śnieżnych niweczących efekty odśnieżania, utrzymanie standardu docelowego może być niewykonalne. Sprzęt będzie zatrudniany w pierwszej kolejności na drogach utrzymywanych w standardzie wyższym, a dopiero później na pozostałych drogach. Może być odśnieżany tylko jeden pas ruchu, a ruch drogowy organizowany przy udziale policji.

 

Zwalczanie śliskości zimowej prowadzone będzie na odcinkach decydujących o możliwości ruchu, tj. skrzyżowaniach dróg, przejazdach kolejowych, spadkach o pochyleniu > 4% oraz innych miejscach wyznaczonych przez Powiatowy Zarząd Dróg. Posypywanie w/w miejsc odbywać się będzie piaskarkami, mieszanką piasku z solą

 

Określenie pojęć związanych z zimowym utrzymaniem dróg

 

 • Śnieg luźny – nieusunięty lub nie zagęszczony pod wpływem ruchu,
 • Śnieg zajeżdżony – nieusunięty lub pozostały po przejściu sprzętu odśnieżnego, śnieg zagęszczony, ale nie zlodowaciały,
 • Błoto pośniegowe – topniejący śnieg pod wpływem środków chemicznych,
 • Nabój śnieżny – zlodowaciała lub ubita warstwa śniegu o znacznej grubości, przymarznięta do nawierzchni jezdni,
 • Śliskość zimowa – to zjawisko występujące na jezdniach na skutek utworzenia się warstwy lodu albo zlodowacenia ubitego śniegu. Śliskość zimowa występuje w postaci gołoledzi, lodowicy oraz zlodowacenia lub śliskości śniegowej.
 • Gołoledź – jest to cienka warstwa lodu / ok. 1 mm / powstała na powierzchni drogi na skutek zamarznięcia deszczu, mżawki lub mgły roszącej.
 • Lodowica – jest to pokrywa lodowa o grubości od kilku milimetrów do kilku centymetrów powstała na skutek zamarznięcia na jezdni wody pochodzące z roztopionego śniegu, lodu lub opadu deszczu.
 • Zlodowacenie lub śliskość pośniegowa – tworzy się z nie usuniętego z drogi śniegu i zmiennych warunków atmosferycznych – śnieg zostaje ubity, a jego górna warstwa lodowacieje.
 • Rosa – jest to zbór kryształów wody tworzących się na powierzchni gruntu, roślin, itd. Rosa powstaje w skutek kondensacji pary wodnej zawartej w atmosferze.
 • Szron – jest to osad lodu o wyglądzie krystalicznym, przybierający kształt łusek, igiełek itp. Szron powstaje podobnie jak rosa, ale w temperaturze poniżej 0°C.
 • Szadź, sadź – jest to osad atmosferyczny o barwie srebrzystobiałej występujący w postaci szczotek lodowych lub igiełek, rozdzielonych pęcherzykami powietrza, ozdobionych niekiedy rozgałęzionymi kryształami. Szadź powstaje przy nagłym zamarznięciu bardzo małych przechłodzonych kropelek wody (mgły) na wyziębionych powierzchniach i narasta niekiedy do znacznej grubości po stronie skąd nadchodzą wilgotne masy powietrza.

 

Materiały do usuwania śliskości zimowej – zima 2019 / 2020

 

Do zapobiegnięcia, usuwania i łagodzenia skutków śliskości zimowej stosuje się zgodnie z normą PN-86/C-84081/02 sól drogową (chlorek sodu) oraz kruszywo naturalne o uziarnieniu 2-4mm w celu uszorstnienia nawierzchni.

 

Na sezon zimowy 2019/2020 przygotowano 4393 ton mieszanki piasku z solą o zawartości 15% soli w mieszance.

W roku 2019 zakupiono:

– 2500 ton piasku,

-373 tony soli drogowej.

W magazynie przy siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg  znajduje się:

– 2030 ton mieszanki piasku z solą,

– 1,45 ton chlorku wapnia,

– 52,5 tony soli,

Aby zlikwidować puste przejazdy piaskarek po mieszankę do siedziby Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu utworzono dodatkowe składowiska mieszanki piasku z solą w Linowie – 2128 ton, w Łasinie – 235 ton.

 

Sprzęt do zimowego utrzymania dróg powiatowych – zima 2019 / 2020

 

Do zwalczania śliskości zimowej oraz odśnieżania dróg powiatowych w PZD Grudziądz, używany będzie następujący sprzęt:

 

 • piaskarki + pług – 6 szt. (+ nośniki samochodowe)
 • pługi ciągnikowe – 7 szt.
 • koparko – ładowarki – 5 szt.
 • ładowarki teleskopowe – 2 szt.
 • ładowarki typu Fadroma – 5 szt.
 • równiarka – 1 szt.
 • piaskarko – solarka ciągniona o ładowności do 3 ton – 1szt.

 

Wykonawcy zimowego utrzymania dróg zostaną wyłonieni w ramach przetargów nieograniczonych.

 

PZD Grudziądz posiada na stanie dwa ciągniki rolnicze wyposażone w pługi, które również będą uczestniczyć w odśnieżaniu dróg.

PZD Grudziądz zakupił posypywarkę ciągnioną. Będzie używana z ciągnikiem New Holland do likwidacji gołoledzi na drogach powiatowych.

 

Z uwagi na coroczne duże problemy przy likwidacji śliskości zimowej na drogach powiatowych, znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy
Świecie n/Osą, pomiędzy Zarządem Powiatu Grudziądzkiego a Gminą Świecie n/Osą podpisana zostanie umowa. Przedmiotem umowy jest odśnieżanie wybranych dróg powiatowych Gminy Świecie n/Osą przez podmioty zatrudnione przez Gminę Świecie n/Osą do zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie 2019/2020. Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu posiada na ten cel zabezpieczone środki finansowe w ramach § 2310 „Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień miedzy jst”.  W budżecie na rok 2019 zabezpieczono kwotę 24.00,00 zł z tego wydatkowano kwotę 4.417,50 zł. W projekcie budżetu na  2020 rok zabezpieczono kwotę 24.000,00 zł.

 

Na rok 2020 w budżecie Powiatu Grudziądzkiego na akcję zimową zabezpieczono następujące środki finansowe:

– materiały na usuwanie śliskości zimowej – 155.000,00 zł

– usuwanie śliskości zimowej (usługi) – 680.000,00 zł

Odśnieżanie chodników

Chodniki będą odśnieżane po zakończeniu odśnieżania jezdni dróg powiatowych, przez sprzęt Powiatowego Zarządu Dróg Grudziądz.

Nadzór nad zimowym utrzymaniem dróg

Kierowanie akcją zimową prowadzone będzie z siedziby Powiatowego Zarządu Dróg, ul. Paderewskiego 233, telefon – 56 / 46 48 257.

Dyżury w okresie zimowym będą pełnić pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu w godzinach od 4.00 do 22.00. W przypadku intensywnych opadów śniegu, zamieci śnieżnych dyżury pełnione będą całodobowo.

Osoby odpowiedzialne za zimowe utrzymanie dróg powiatowych :

 • Janusz Różański – 604 512 615
 • Krystyna Szumkow – 604 512 613
 • Hanna Pawlak – 604 512 616
 • Jakub Tadych –  604 512 608
 • Dariusz Leniak

 

Rodzaj i obsada dyżurów pełnionych w Powiatowym Zarządzie Dróg zależeć będzie od warunków pogodowych i sytuacji na drogach.

Planuje się także pełną współpracę w zakresie zimowego utrzymania dróg  na szczeblu miejskim i gminnym – z zarządcami dróg miejskich i gminnych.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian