Zapytanie ofertowe: wycinka 230 drzew rosnących w pasie dróg powiatowych powiatu grudziądzkiego.

Grudziądz, 26.02.2018 r.

Nr sprawy: 2601.4.2018

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 1. Zamawiający : Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu, ul. Paderewskiego 233 zaprasza do złożenia oferty cenowej na: wycinkę 230 drzew rosnących w pasie dróg powiatowych powiatu grudziądzkiego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Wykaz drzew przeznaczonych do wycinki zawiera załącznik nr 2 .

 1. CPV:        21.14.00-6 usługa wycinania drzew
 2. Termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy do dnia 31 marca 2018 r.
 3. Miejsce lub sposób uzyskania informacji bądź dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia: Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu, ul. Paderewskiego 233, tel. 056 46-48-257.
 4. W ofercie należy podać cenę za wykonanie usługi wyliczona zgodnie z kosztorysem ofertowym stanowiącym zał. nr 3 do zapytania ofertowego.
 5. Kryteria wyboru ofert: cena – 100%
 6. Na ofertę składają się następujące dokumenty i oświadczenia:
  • wypełniony i podpisany formularz ofertowy
  • wypełniony i podpisany kosztorys ofertowy
  • parafowany wzór umowy
 7. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej.
 8. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć najpóźniej w dniu 2 marca 2018 r. do godz. 1100 w siedzibie zamawiającego, pokój nr 2, w następujący sposób:

 • osobiście,
 • za pośrednictwem poczty (w zabezpieczonej kopercie z adresem zamawiającego i wykonawcy oraz adnotacją „Oferta na usługę wycinki drzew”),
 • faksem (nr faksu 056 46 48 257)
 • lub e-mailem (na adres: pzdgrudziadz[at]op[dot]pl).

 

 

                                                                                                        Kierownik PZD

                                                                                                       Janusz Różański

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian