ZAPYTANIE OFERTOWE – pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu: Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1378C Grudziądz-Gać

Grudziądz, 24.04.2019 r.

ZP.271.1.18.2019

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu, ul. Paderewskiego 233 zaprasza do złożenia oferty na pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu: Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1378C Grudziądz-Gać. Przebudową objęty jest odcinek drogi o długości 1200 m od skrzyżowania z ulicą Warszawską do studni D 37. Szczegółowy zakres robót budowlanych zawierają załączniki do zapytania ofertowego (projekt budowlano-wykonawczy i przedmiary).

Wykonanie zadania polega w szczególności na realizacji poniższych robót:

– mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitum. – 5171,00 m2

– nawierzchnia jezdni – 6540 m2,

– zjazdy bitumiczne – 175 m2,

– zjazdy i parkingi z kostki betonowej – 1118 m2

– pobocze gruntowe – 648 m2

– chodniki – 2098 m2

– oznakowanie pionowe i poziome

– wycinka drzew i karczowanie pni

– kanalizacja deszczowa wraz ze zlewnią nr 1 (od studni D1 do D37 łącznie z separatorem nr 2)

– przebudowa kabli telekomunikacyjnych w km 0+000,00 do 1+753,20

 1. Zamówienie realizowane będzie przy udziale środków pochodzących z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostaną mu przyznane.
 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują osobami spełniającymi warunki:
 • posiadają uprawnienia do pełnienia funkcji inspektora nadzoru
 1. w specjalności drogowej bez ograniczeń;
 2. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
 3. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych

lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności oraz należą do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

 • posiadają doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia tj. wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed lat przed upływem terminu składania ofert nadzorowali co najmniej dwie roboty budowlane związane z przebudową (budową lub rozbudową) drogi publicznej o nawierzchni bitumicznej w technologii porównywalnej (wraz z budową kanalizacji deszczowej) o wartości nie mniejszej niż 6.000.000,00 zł brutto.
 1. CPV: 71520000-9 usługi nadzoru budowlanego.
 2. Termin realizacji zamówienia: do dnia 25 września 2019 r.
 3. Miejsce lub sposób uzyskania informacji bądź dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia: Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu, ul. Paderewskiego 233, tel. 056 46-48-257.
 4. W ofercie należy podać cenę za wykonanie usługi.
 5. Kryteria wyboru ofert: cena – 100%
 6. Na ofertę składają się następujące dokumenty i oświadczenia:
  • wypełniony i podpisany formularz ofertowy,
  • parafowany wzór umowy,
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia
  • dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiednich kwalifikacji i uprawnień.
  • wykaz nadzorowanych robót budowlanych wraz z referencjami, potwierdzającymi, że roboty zostały prawidłowo wykonane.
 7. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej.
 8. Miejsce, termin i sposób złożenia ofert:

Ofertę należy złożyć najpóźniej w dniu 7.05.2019 r. do godz. 1100 w siedzibie zamawiającego, pokój nr 2 w następujący sposób:

– osobiście;

– za pośrednictwem poczty (w zabezpieczonej kopercie z adresem zamawiającego i wykonawcy oraz adnotacją „oferta na pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu: Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1378C Grudziądz-Gać ”);

– faksem (na numer 564648257)

– lub e-mailem (na adres: sekretariat[at]pzdgrudziadz[dot]pl)

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Dróg, 86-300 Grudziądz, ul. Ignacego Paderewskiego 233;
 • inspektorem ochrony danych osobowych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Grudziądzu jest Pan Dawid Banasiak, e-mail bawid[dot]banasiak[at]powiatgrudziadzki[dot]pl;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

 

 

______________________

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

 Kierownik PZD

Janusz Różański

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego
  • Zamawiający Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu
  • Tryb zamówienia publicznego Zapytanie ofertowe
  • Finansowanie Nie dotyczy
  • Data ogłoszenia 25.04.2019
  • Data składania ofert 07.05.2019
  • Godzina składania ofert 11:00
  • Data otwarcia ofert 07.05.2019
  • Godzina otwarcia ofert 12:00
  • Miejsce złożenia oferty Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu
  • Numer UZP/TED
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian