Zapytanie ofertowe – oferta cenowa na dostawę paliw płynnych w 2019 r.

Grudziądz, 11.12.2018 r.

Nr sprawy: 2601.26.2018

 ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 1. Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu, ul. Paderewskiego 233 zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę paliw płynnych w 2019 r. tj.: benzyny bezołowiowej E 95 i oleju napędowego dla pojazdów i sprzętu będących we władaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu. Dostawa odbywać się będzie na zasadzie tankowania paliw płynnych do zbiorników pojazdów eksploatowanych przez Zamawiającego w stacjach paliw, będących w dyspozycji Wykonawcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
 2. Zamawiający planuje zakup następującej łącznej ilości paliwa:
 • oleju napędowego – do 19 990 l.
 • benzyny bezołowiowej E-95 – do      525 l.
 1. CPV 13.41.00-8 olej napędowy

09.13.21.00-4 benzyna bezołowiowa

 1. Termin realizacji zamówienia: do dnia 31 grudnia 2019 r.
 2. Miejsce lub sposób uzyskania informacji bądź dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia: Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu, ul. Paderewskiego 233, tel./faks 56 46-48-257.
 3. W ofercie należy podać łączną cenę paliw wynikającą z arkusza kalkulacyjnego.
 4. Kryteria wyboru ofert: cena – 100%
 5. Na ofertę składają się następujące dokumenty i oświadczenia:
  • wypełniony i podpisany formularz ofertowy (wg zał. nr 2),
  • parafowany wzór umowy (wg zał. nr 3)
  • arkusz kalkulacyjny (wg zał. nr 4)
  • koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi wydaną na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 220 ze zm.) z okresem ważności ponad okres trwania umowy,
  • wykaz stacji paliw będących w dyspozycji wykonawcy (wg zał. nr 5)
 6. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej.
 7. Miejsce, termin i sposób złożenia ofert:

Ofertę należy złożyć najpóźniej w dniu 21.12.2018 r. do godz. 1200 w siedzibie zamawiającego, pokój nr 2 w następujący sposób:

– osobiście;

– za pośrednictwem poczty (w zabezpieczonej kopercie z adresem zamawiającego i wykonawcy oraz adnotacją „oferta na dostawę paliw płynnych”);

– faksem (na numer 564648257);

– lub e-mailem (na adres: sekretariat[at]pzdgrudziadz[dot]pl)

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Dróg, 86-300 Grudziądz, ul. Ignacego Paderewskiego 233;
 • inspektorem ochrony danych osobowych w Powiatowym Zarządzie Dróg jest Pan Dawid Banasiak, kontakt: dawid[dot]banasiak[at]powiatgrudziadzki[dot]pl, telefon; 564514400;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, o którym mowa w pkt 1
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z Instrukcją kancelaryjną przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

 

 

Kierownik PZD

Janusz Różański

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian