Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu i kładki dla pieszych nad Strugą Radzyńską w miejscowości Świecie nad Osą na przepust wraz z projektem tymczasowej przeprawy na czas przebudowy mostu.

Grudziądz, 24.01.2019 r.

Nr sprawy: ZP.271.1..4.2019

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 1. Zamawiający : Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu, ul. Paderewskiego 233 zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu i kładki dla pieszych nad Strugą Radzyńską w miejscowości Świecie nad Osą na przepust wraz z projektem tymczasowej przeprawy na czas przebudowy mostu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zapytania
 2. CPV: 71322300-4 – usługi projektowania mostów

71320000-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71248000-8 – Nadzór nad projektem i dokumentacją

 1. Termin realizacji zamówienia: do dnia 30 listopada 2019 r.
 2. Miejsce lub sposób uzyskania informacji bądź dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia: Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu, ul. Paderewskiego 233, tel./faks 056 46-48-257.
 3. W ofercie należy podać cenę ryczałtową brutto zawierającą wszystkie składniki kosztów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
 4. Kryteria wyboru ofert: cena – 100%
 5. Na ofertę składają się następujące dokumenty i oświadczenia:
 • wypełniony i podpisany formularz ofertowy,
 • parafowany wzór umowy
 1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej.
 2. Miejsce, termin i sposób złożenia ofert:

Ofertę należy złożyć najpóźniej w dniu 31.01.2019 r. do godz. 1200 w siedzibie zamawiającego, pokój nr 2 w następujący sposób:

– osobiście;

– za pośrednictwem poczty (w zabezpieczonej kopercie z adresem zamawiającego i wykonawcy oraz adnotacją „Oferta na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu i kładki dla pieszych na Strudze Radzyńskiej w miejscowości Świecie nad Osą na przepust.”);

– faksem (na numer 0564648257);

– lub e-mailem (na adres: sekretariat[at]pzdgrudziadz[dot]pl)

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Dróg, 86-300 Grudziądz, ul. Ignacego Paderewskiego 233;
 • inspektorem ochrony danych osobowych w Powiatowym Zarządzie Drów jest Pan Dawid Banasiak, kontakt: dawid[dot]banasiak[at]powiatgrudziadzki[dot]pl, telefon; 564514400;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, o którym mowa w pkt 1
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z Instrukcją kancelaryjną przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

 

Janusz Różański

Kierownik PZD

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian