Zapytanie ofertowe – dostawa kruszywa

Grudziądz, 10.02.2020 r.

ZP 271.1.6.2020

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 1. Zamawiający : Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu, ul. Paderewskiego 233 zaprasza do złożenia oferty na dostawę (loco Grudziądz i miejscowości wg wykazu stanowiącego załącznik do zapytania ofertowego) kruszywa w 2020 r. w asortymencie i ilościach:

Zadanie nr 1kruszywo wapienne w tym,:

 • mieszanka o frakcji 0 – 31,5 mm w ilości do 350 ton

Zadanie nr 2kruszywo granitowe  w tym:

 • mieszanka o frakcji 0 – 31,5 mm w ilości do 300 ton
 • kliniec o frakcji 4 – 31,5 mm w ilości do 450 ton

wraz z rozładunkiem.

Podane  ilości kruszyw są orientacyjne. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany ilości dostaw w zależności od potrzeb wynikających ze stanu dróg i posiadanych środków finansowych na zakup materiałów.

Jednorazowa dostawa będzie wynosiła minimum 24 tony.

Przedmiot zamówienia musi odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w ustawie Prawo budowlane, dotyczącym kruszyw budowlanych. Dostarczone kruszywo musi posiadać atest (aprobatę techniczną) zezwalającą na stosowanie w budownictwie drogowym zgodnie z PN.

Na każde żądanie zamawiającego wraz z dostarczonym kruszywem wykonawca zobowiązany będzie dołączyć dokumenty potwierdzające jego jakość (np. deklarację zgodności).

Do każdej dostawy kruszywa wykonawca dołączy dokumenty wagowe.

Dostawy realizowane będą w dniach roboczych w godzinach od 700 do 1400 .

 1. CPV: 21.00.00-6 żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa.
 2. Termin realizacji zamówienia: dostawy będą realizowane do dnia 30 listopada 2020 r. sukcesywnie według potrzeb zgłaszanych do wykonawcy telefonicznie, faksem lub e-mailem z dwudniowym wyprzedzeniem, na miejsce wskazane przez zamawiającego.
 3. Miejsce lub sposób uzyskania informacji bądź dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia: Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu, ul. Paderewskiego 233, tel. 056 46-48-257.
 4. W ofercie należy podać cenę dostawy 1 tony kruszywa w poszczególnych asortymentach.
 5. Kryteria wyboru ofert: cena – 100%
 6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania.
 7. Na ofertę składają się następujące dokumenty i oświadczenia:
  • wypełniony i podpisany formularz ofertowy
  • parafowany wzór umowy
 8. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej.
 9. Miejsce, termin i sposób złożenia ofert:

Ofertę należy złożyć najpóźniej w dniu 17.02.2020 r. do godz. 1200 w siedzibie zamawiającego, pokój nr 2 w następujący sposób:

– osobiście;

– za pośrednictwem poczty (w zabezpieczonej kopercie z adresem zamawiającego i wykonawcy oraz adnotacją „oferta na dostawę kruszywa – zadanie nr ___”);

– faksem (na numer 564648257);

– lub e-mailem (na adres: sekretariat[at]pzdgrudziadz[dot]pl

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Dróg, 86-300 Grudziądz, ul. Ignacego Paderewskiego 233;
 • inspektorem ochrony danych osobowych w Powiatowym Zarządzie Drów jest Pan Dawid Banasiak, kontakt: dawid[dot]banasiak[at]powiatgrudziadzki[dot]pl, telefon; 564514400;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, o którym mowa w pkt 1
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z Instrukcją kancelaryjną przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

Kierownik PZD

Janusz Różański

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian