Statut

UCHWAŁA Nr XIV/ 13 /2020

RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO

 z dnia 26 lutego 2020 r.

 w sprawie przyjęcia Statutu Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r .o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1649)

Rada Powiatu

uchwala, co następuje:

 1. Przyjmuje się Statut Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

2. Traci moc Uchwała Nr XXXIII/35/2006 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Zarządowi Dróg w Grudziądzu.

3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grudziądzkiego.

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

            

 

 

                                                                                                     Załącznik do uchwały Nr XIV / 13/2020

                                                                                                     Rady Powiatu Grudziądzkiego

                                                                                               z dnia 26 lutego2020 r.

 

 

 

STATUT

POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W GRUDZIĄDZU

 

 §1

 

Siedziba Powiatowego Zarządu Dróg mieści się w Grudziądzu przy ulicy Paderewskiego 233. Zarząd dróg obejmuje swoim zakresem działania wszystkie drogi kategorii powiatowej w granicach administracyjnych powiatu grudziądzkiego.

§2

 

 1. Powiatowy Zarząd Dróg jest jednostką budżetową Powiatu Grudziądzkiego.
 2. Powiatowy Zarząd Dróg działa na podstawie:

2.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz.511 z późn. zm.);

2.2  ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 z późn. zm.);

2.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2019 r.,poz. 869 z późn. zm.).

 §3

 

Do zakresu działania Powiatowego Zarządu  Dróg należą w szczególności następujące sprawy:

 

 1. opiniowanie planów rozwoju sieci drogowej;
 2. opracowywanie planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych;
 3. przygotowywanie i składanie wniosków na finansowanie inwestycji drogowych z funduszy zewnętrznych;
 4. pełnienie funkcji inwestora w zakresie zadań własnych, jak również realizowanych w imieniu Zarządu Powiatu;
 5. utrzymanie nawierzchni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;
 6. realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu;
 7. przygotowywanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju;
 8. koordynacja robót w pasie drogowym;
 9. przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów mostowych;
 10. dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego;
 11. wydawanie zezwoleń na zajęcia pasa drogowego, na zjazdy z dróg, na umieszczanie urządzeń obcych w pasie drogowym,   na przejazdy po drogach publicznych pojazdów o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach;
 12. pobieranie kar za samowolne zajęcie pasa drogowego i przekroczenie terminu zajęcia określonego w zezwoleniu oraz za przejazdy po drogach pojazdów o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości dozwolone w odrębnych przepisach bez zezwolenia;
 13. prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych;
 14. koordynacja zagadnień powodziowych w zakresie dróg powiatowych;
 15. wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających;
 16. przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg;
 17. wprowadzenie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;
 18. sadzenie , utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym poza obszarami zabudowanymi;
 19. prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi w zarządzie organu zarządzającego drogą;
 20. przygotowanie projektu zaliczania do kategorii dróg powiatowych i ustalanie ich przebiegu;
 21. przygotowywanie opinii w zakresie ustalania przebiegu dróg krajowych, wojewódzkich i gminnych;
 22. nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości;
 23. zarządzanie i utrzymywanie kanałów technologicznych i pobieranie opłat;
 24. zarządzanie bezpieczeństwem dróg w transeuropejskiej sieci drogowej.

 §4

 1. Bezpośrednim przełożonym kierownika PZD jest Starosta Powiatu Grudziądzkiego.
 2. Kierownik organizuje i odpowiada za całość działalności jednostki oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
 3. Kierownik PZD uprawniony jest do składania oświadczeń woli w sprawach związanych z zakresem działania kierowania jednostki w ramach upoważnienia udzielonego przez Zarząd Powiatu.
 4. W sprawach administracji samorządowej kierownik PZD wydaje decyzje administracyjne na mocy upoważnienia udzielonego przez Zarząd Powiatu.

§5

 1. W celu realizacji zadań powiatu PZD współpracuje z organami administracji rządowej, samorządowej, organizacjami pozarządowymi, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.
 2. PZD może zlecić innym podmiotom realizację określonych zadań w trybie i na zasadach ustalanych przez Zarząd Powiatu.

 §6

 1. Kierownik PZD działa przy pomocy wyodrębnionych w strukturze zakładu komórek organizacyjnych.
 2. Wewnętrzną strukturę organizacyjną PZD określa Regulamin Organizacyjny uchwalony przez Zarząd Powiatu.

 §7

 1. PZD prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.
 2. Księgi rachunkowe Powiatowego Zarządu Dróg prowadzone są w siedzibie przy ul. Paderewskiego 233, 86-300 Grudziądz.

 §8

 1. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
 2. Zmian Statutu dokonuje się w trybie i na zasadach obowiązujących przy jego uchwalaniu.

 

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>