Przebudowa drogi powiatowej nr 1416C Zielnowo-Fijewo

Ogłoszenie nr 501922-N-2020 z dnia 2020-01-10 r.

Powiatowy Zarząd Dróg: Przebudowa drogi powiatowej nr 1416C Zielnowo-Fijewo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg, krajowy numer identyfikacyjny 87113275000000, ul. Ignacego Paderewskiego  233 , 86-300  Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 56 4648257, , e-mail sekretariat[at]pzdgrudziadz[dot]pl, , faks 56 4648257. Adres strony internetowej (URL): https://pzdgrudziadz.rbip.mojregion.info

Adres profilu nabywcy: Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne.

Szczegóły w załącznikach:

 

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego
  • Zamawiający Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Nie dotyczy
  • Data ogłoszenia 10.01.2020
  • Data składania ofert 28.01.2020
  • Godzina składania ofert 10:00
  • Data otwarcia ofert 28.01.2020
  • Godzina otwarcia ofert 10:15
  • Miejsce złożenia oferty Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu
  • Numer UZP/TED
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian