Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2019/2020.

I   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2018/2019.
 2. Zamówienie obejmuje:

1) dostawę piasku w ilości do 2500 Mg wraz z wymieszaniem go z solą drogową i spryzmowaniem mieszanki na składowiskach PZD

Wymagania:

– piasek o uziarnieniu do 2 mm bez zanieczyszczeń i części gliniastych ze żwirowni –

spełniającej PN – B – 11113 ÷ 1996,

– jakość materiału 1 – uziarnienie w miarę jednolite

– zawartość ziaren drobnych do 0,075 mm powinna stanowić do 3 % całej masy.

– ziarna nie mogą być spłaszczone i muszą mieć kształt regularny.

– materiały uszorstniające powinny być dostarczone w stanie suchym,

Przed przystąpieniem do dostawy próbkę materiału należy przedstawić PZD w Grudziądzu.

2) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe podczas wykonywania prac związanych z przedmiotem zamówienia

 

 1. WARUNKI USTALANIA  SKŁADNIKÓW  CENY.
 1. Stawka za przygotowanie mieszanki do likwidacji śliskości zimowej obejmuje:
  • cenę zakupu 1 tony piasku.
  • cenę transportu 1 tony na plac składowy:

w Grudziądzu – w ilości do 1650 t.

w Linowie      – w ilości do  850 t

 • cenę za wymieszanie w/w ilości piasku z określoną przez PZD ilością soli drogowej (ok. 375 ton) wraz ze spryzmowaniem na placach składowych PZD:
 • przetransportowanie gotowej mieszanki piasku z solą w ilości ok. 115 ton z siedziby PZD na składowisko w Łasinie.

III.  SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

ZAKUP  I  DOSTAWY SOLI DROGOWEJ  I  PIASKU  WRAZ  Z  WYKONANIEM  MIESZANKI  PIASKU  Z  SOLĄ

 1. Wstęp.

1.1.  Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące dostaw  piasku na składowiska Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu oraz wykonanie mieszanki piasku z solą wraz z jej spryzmowaniem.

 

1.2.  Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna /SST/ jest stosowana jako dokument  przetargowy

i kontraktowy przy  zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robót objętych SST.

1.3.1.Zakup, dostawa piasku oraz wykonanie mieszanki piasku z solą (sól zapewnia PZD) na składowiskach PZD w Grudziądzu wraz z jej spryzmowaniem.

1.4.  Określenia podstawowe.

Użyte w niniejszej SST określenia są zgodne  z  obowiązującymi normami i przepisami.

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót /usług/.

Za jakość dostarczonych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność z

wymogami  niniejszej SST odpowiedzialny jest  Wykonawca robót.

 1. Materiały.

Materiały stosowane do likwidacji gołoledzi i uszorstniania nawierzchni powinny odpowiadać warunkom określonym w następujących normach:

 • piasek – PN-B-11113 ÷ 1996 odmiana IV lub o uziarnieniu  do 2 mm

– -mieszanina piasku z solą powinna zawierać 15% soli lub inną ilość podaną przez Zamawiającego oraz mieć jednorodną strukturę.

 1. Sprzęt

Do przygotowania mieszanek należy używać betoniarki przeciwbieżne i wolnospadowe,

suszarki bębnowe, dozatory lub inne urządzenia dające gwarancję jednolitości mieszanki.

Do spryzmowania mieszanki należy używać ładowarki teleskopowej.

 1. Transport – dowolne środki transportu.
 2. Wykonanie robót.

Zakup i dostawa piasku wraz z wykonaniem mieszanki /sól PZD/ –  będzie polegała na zakupie i dowozie piasku na składowiska PZD:

– w Grudziądzu                         w ilości do 1650 Mg

– w miejscowości Linowo         w ilości do  850 Mg

wraz z wykonaniem jednolitej mieszaniny piasku z solą na w/w składowiskach i spryzmowaniem według wskazań Zamawiającego,

a także przetransportowaniu gotowej mieszanki piasku z solą w ilości ok. 115 Mg ze składowiska w Grudziądzu do miejscowości Łasin.

 1. Kontrola jakości robót.

Kontroli podlega każda partia dostawy, o ile pochodzi z przemysłu, lub na początku sezonu, o ile pochodzi z  piaskowni i materiał jest jednorodny.

 1. Obmiar robót

Jednostką  obmiaru jest  1 Mg dostarczonego piasku wraz z wykonaniem mieszanki.

 1. Odbiór robót

       Każda partia dostarczonych  materiałów winna   być potwierdzona  przez  kierownika PZD w Grudziądzu lub osobę przez niego upoważnioną.

Podstawą  wystawienia  faktury będzie dokument  potwierdzający dostawę  piasku (np. kwit wagowy, wz) podpisany przez  pracownika PZD odpowiedzialnego za realizację zamówienia.

Faktura będzie regulowana w okresie 21 dni od dnia dostarczenia do siedziby PZD w Grudziądzu.

 

 1. Podstawa płatności

9.1  Za dostawę 1 Mg piasku wraz z wykonaniem mieszanki i jej spryzmowaniem cena obejmuje:

 • wartość piasku,
 • transport na składowiska PZD,
 • wykonanie mieszanki piasku z solą (sól dostarczona przez PZD)
 • spryzmowanie mieszanki na składowiskach..

9.2. Faktura może być wystawiona przez Wykonawcę wyłącznie na podstawie potwierdzonej

przez Kierownika PZD lub upoważnionego przez niego pracownika dostawy materiałów, po dostarczeniu min. 50 % ilości materiału.

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego
  • Zamawiający Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu
  • Tryb zamówienia publicznego Zapytanie ofertowe
  • Finansowanie Nie dotyczy
  • Data ogłoszenia 23.08.2019
  • Data składania ofert 30.08.2019
  • Godzina składania ofert 12:00
  • Data otwarcia ofert 30.08.2019
  • Godzina otwarcia ofert 12:00
  • Miejsce złożenia oferty Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu
  • Numer UZP/TED
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian