Dostawa materiałów uszorstniających do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2019/2020

I   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów uszorstniających do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2019/2020.
 2. Zamówienie obejmuje: dostawę soli drogowej  z antyzbrylaczem w ilości do 3755 Mg,

Wymagania:

–  zawartość chlorku sodu NaCl –  co najmniej 90%,

– zawartość wody – maksymalnie 3%,

– zawartość substancji nierozpuszczalnych w wodzie – maksymalnie 8%,

– zawartość antyzbrylacza w ilości min. 40 mg/kg

Główne wymagania określa norma „PN – 86/C-84081/02-Sól (chlorek sodowy) Wymagania”.

Nowa norma PN C 840-2:1998 Sól spożywcza.

 1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe podczas wykonywania prac związanych z przedmiotem zamówienia

 

 1. WARUNKI USTALANIA  SKŁADNIKÓW  CENY.

.

Stawka za dostawę 1 tony soli drogowej z  antyzbrylaczem na place składowe PZD obejmuje:

 • cenę zakupu 1 tony soli drogowej z antyzbrylaczem (luzem),
 • cenę transportu 1 tony na plac składowy PZD w Grudziądzu i Linowie

 

III.  SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

 

ZAKUP  I  DOSTAWY SOLI DROGOWEJ  I  PIASKU  WRAZ  Z  WYKONANIEM  MIESZANKI  PIASKU  Z  SOLĄ

 1. Wstęp.

1.1.  Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące dostaw soli drogowej z antyzbrylaczem na składowiska Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu.

 

1.2.  Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna /SST/ jest stosowana jako dokument  przetargowy i kontraktowy przy  zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robót objętych SST.

1.3.1.Zakup, dostawa soli drogowej z antyzbrylaczem  na składowiskach PZD w Grudziądzu i Linowie.

1.4.  Określenia podstawowe.

Użyte w niniejszej SST określenia są zgodne  z  obowiązującymi normami i przepisami.

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót /usług/.

Za jakość dostarczonych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność z

wymogami  niniejszej SST odpowiedzialny jest  Wykonawca robót.

 1. Materiały.

Materiały stosowane do likwidacji gołoledzi i uszorstniania nawierzchni powinny odpowiadać warunkom określonym w następujących normach:

 • sól drogowa z antyzbrylaczem:

– zawartość chlorku sodu NaCL – co najmniej 90%,

– zawartość wody – 3% maksymalnie,

– zawartość substancji nierozpuszczalnej w wodzie – 8,0% maksymalnie

(Nowa edycja w/w normy, tj. „PN C-840-2: 1998 Sól (chlorek sodu) Sól spożywcza” zastąpiła starą normę PN 86/C-84081/02)

 1. Transport – dowolne środki transportu.
 2. Wykonanie robót.
  • Dostawa soli drogowej – będzie polegała na dowozie soli drogowej z antyzbrylaczem na składowiska PZD w Grudziądzu  i Linowie w ilości do 375 Mg z tego.

– w Grudziądzu                         w ilości do 247 Mg

– w miejscowości Linowo         w ilości do 128 Mg

 1. Kontrola jakości robót.

Kontroli podlega każda partia dostawy.

 1. Obmiar robót

Jednostką  obmiaru jest  1 Mg dostarczonej soli drogowej.

 1. Odbiór robót

       Każda partia dostarczonych  materiałów winna   być potwierdzona  przez  kierownika PZD w Grudziądzu lub osobę przez niego upoważnioną.

Podstawą  wystawienia  faktury będą dokumenty potwierdzające dostawę soli drogowej z antyzbrylaczem (np. kwity wagowe, wz) potwierdzone przez kierownika PZD lub pracownika odpowiedzialnego  za realizację zamówienia.

Faktura będzie regulowana w okresie 21 dni od dnia jej wpływu do PZD w Grudziądzu.

 

 1. Podstawa płatności
  • Za dostawę 1 Mg soli drogowej z antyzbrylaczem cena obejmuje :
 • wartość soli
 • transport na składowiska PZD

8.2. Faktura może być wystawiona przez Wykonawcę wyłącznie na podstawie potwierdzonej

przez Kierownika PZD lub upoważnionego przez niego pracownika dostawy materiałów, po dostarczeniu min. 50 % ilości materiału.

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego
  • Zamawiający Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu
  • Tryb zamówienia publicznego Zapytanie ofertowe
  • Finansowanie Nie dotyczy
  • Data ogłoszenia 23.08.2019
  • Data składania ofert 30.08.2019
  • Godzina składania ofert 12:00
  • Data otwarcia ofert 30.08.2019
  • Godzina otwarcia ofert 13:00
  • Miejsce złożenia oferty Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu
  • Numer UZP/TED
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian