Statut

Uchwała Nr XXXIII/35/2006
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia 28 czerwca 2006 r.

w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Zarządowi Dróg w Grudziądzu

Na podstawie art. 21 ust.2 i art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§1

Nadaje się Statut Powiatowemu Zarządu Dróg w Grudziądzu w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2006 r.

Załącznik do uchwały Nr XXXIII/35/06 Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia 28 czerwca 2006 r.

STATUT
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W GRUDZIĄDZU

§1

1. Siedzibą PZD jest Grudziądz, ul. Paderewskiego 233.
2. Terenem działania PZD jest powiat grudziądzki.

§2

1. PZD jest jednostką budżetową Powiatu Grudziądzkiego.
2. PZD działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.);
2) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.);
3) ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z późn. zm.);
4) uchwały Nr IV/4/99 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Zarządu Dróg;
5) innych obowiązujących aktów prawnych.

§3

Do zadań PZD należy:
1) wykonywanie robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających;
2) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg;
3) sadzenie, utrzymywanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym poza obszarami zabudowanymi;
4) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników;
5) prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych;
6) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu;
7) koordynacja robót w pasie drogowym;
8) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów mostowych;
9) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego;
10) wydawanie zezwoleń na zajęcia pasa drogowego, na zjazdy z dróg, na przejazdy po drogach pojazdów o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach;
11) pobieranie kar za samowolne zajęcie pasa drogowego i przekroczenie terminu zajęcia określonego w zezwoleniu oraz za przejazdy po drogach pojazdów o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości dozwolone w odrębnych przepisach bez zezwolenia;
12) wykonywanie zadań w zakresie obronności państwa i przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych;
13) koordynacja zagadnień powodziowych w zakresie dróg powiatowych;
14) przygotowanie projektu zaliczania do kategorii dróg powiatowych i ustalanie ich przebiegu;
15) przygotowywanie opinii w zakresie ustalania przebiegu dróg krajowych, wojewódzkich i gminnych.

§4

1. PZD kieruje oraz reprezentuje go na zewnątrz Kierownik, którego zatrudnia Zarząd Powiatu.
2. Kierownik PZD podejmuje decyzje i ponosi odpowiedzialność w zakresie przekazanym przez Starostę.
3. Kierownik PZD ponosi odpowiedzialność za organizowanie prac na wszystkich podległych stanowiskach ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, przestrzegania tajemnicy państwowej i służbowej.

§5

1. W celu realizacji zadań powiatu PZD współpracuje z organami administracji rządowej, samorządowej, organizacjami pozarządowymi, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.
2. PZD może zlecić innym podmiotom realizację określonych zadań w trybie i na zasadach ustalanych przez Zarząd Powiatu.

§6

1. Kierownik PZD działa przy pomocy wyodrębnionych w strukturze zakładu komórek organizacyjnych.
2. Wewnętrzną strukturę organizacyjną PZD określa Regulamin Organizacyjny uchwalony przez Zarząd Powiatu.

§7

PZD prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy oraz według klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych, obowiązujących w jednostkach budżetowych.

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>